Privacyverklaring Daniëlle de Reijke | Wandelcoach Daan

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens om en volg met deze verklaring de wet Algemene Verordening Gegevens (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Contactgegevens Daniëlle de Reijke | Wandelcoach Daan is gevestigd in Vleuten/Utrecht en is te bereiken via info@wandelcoachdaan.nl of telefonisch via 06-48271829.
Nadere gegevens vindt u op
www.wandelcoachdaan.nl

Daniëlle de Reijke is als eigenaar de enige verantwoordelijke voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Daniëlle de Reijke | Wandelcoach Daan verkrijgt de persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld doordat u deze gegevens verstrekt tijdens een intakegesprek, per email, telefoon of sms. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer ;
• E-mailadres;
• Geboortedatum en plaats;
• Geslacht;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt en die relevant zijn met betrekking tot de
hulpvraag (mondeling, in correspondentie en telefonisch);
• Gespreks- en sessieverslagen.

Daniëlle de Reijke | Wandelcoach Daan verwerkt, indien van belang, ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

• Informatie werk;
• Informatie privéleven;
• Informatie relaties;
• Gezondheid

Deze gegevens worden opgenomen in een papieren dossier, dat achter slot en grendel wordt bewaard. Persoonlijke gegevens die digitaal zijn verkregen via email worden uitgeprint en toegevoegd aan het dossier. Deze digitale informatie wordt niet digitaal opgeslagen, de email met eventuele bijlagen wordt verwijderd. De financiële administratie zoals facturering en belastingaangifte gebeuren digitaal, de hiervoor benodigde gegevens worden digitaal bewaard in een beveiligde omgeving.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Daniëlle de Reijke | Wandelcoach Daan verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het onderhouden van contact en het bevorderen van een effectieve communicatie schriftelijk, via email, sms en telefonisch;
• Het verrichten van administratieve handelingen rondom facturering;
• Nakomen van wettelijke verplichtingen waaronder belastingaangifte;
• Het, indien nodig, voeren van klachten- en geschillenprocedures.

Grondslagen
De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijke om uitvoering te kunnen geven aan mijn overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast zijn er gerechtvaardigde belangen voor mij om deze persoonsgegevens te verwerken. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen dan de dienstverlening;
 • Bescherming van financiële en/of juridische belangen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat altijd afzonderlijk aan u worden gevraagd.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Daniëlle de Reijke | Wandelcoach Daan neemt geen besluiten en verricht geen handelingen op basis van geautomatiseerde bewerkingen.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Daniëlle de Reijke | Wandelcoach Daan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden in verband met wettelijke bewaarplichten (denk aan beroepscodes en fiscale bewaarplicht).

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Daniëlle de Reijke | Wandelcoach Daan zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het verstrekken van gegevens aan de belastingdienst en in dat kader aan de accountant of bij een procedure met de klachten en geschillencommissie. Daar waar gebruik wordt gemaakt van diensten van derden worden uw gegevens door minimaal een goed gekozen sterk wachtwoord beschermd. Denk daarbij aan Dropbox en Linkedin.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Daniëlle de Reijke | Wandelcoach Daan gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Daniëlle de Reijke | Wandelcoach Daan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wandelcoachdaan.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Daniëlle de Reijke | Wandelcoach Daan. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wandelcoachdaan.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen ik een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons